ČIŠĆENJE UREDJAJA OD PRAŠINE – 950 RSD

Garancija na naš servis

  • Garancija na Apple servis za svaku popravku je 365 dana
  • Garancija na servis matične ploče je1 godina
  • Garancija na servis grafičke kartice je1 godina
  • Garancija na sve original Apple delove je 2 godine
  • Garancija na original baterije za Apple je 1 godina
  • Garancija na LCD ekrane Apple je 2 godine
  • Garancija na Apple servis tastature  je 1 godina
  • Garancija na Apple punjače je 1 godina
  • Garancija na matične ploče nove je 1 godina

garancija na Apple servis

Kontaktirajte vaš Apple Servis

Ponedeljak – Petak: 11 am do 17 pm
Subota: 11 am do 15 pm
Nedelja: Ne radimo

Tel: 064 05 4444 7, 011 4125 355

office@appleservis.rs

apple_iconPostavite pitanje serviseru

apple_iconApple Shop cenovnik

apple_iconApple online garancija

Na šta treba obratiti pažnju kod odlaska u servis?

U servisu su dužni da vam izdaju uredno popunjenu prijemnicu na servis, na koju je obavezno naveden serijski broj laptopa

Posle popravke servis je dužan da vam izda opis radova i opis ugrađenih delova

Daje se napismena garancija za svaki novi ugrađeni deo

Servis je obavezan da vam izda fiskalni račun na ukupnu cenu popravke

Uz fiskalni račun vam važi garancija na delove u trajanju od 2 godine i garancija na servis 1 godina

Praksa je da servisi daju garancije u trajanju od godinu dana, dok za nove delove ona iznosi 2 godine. Ukoliko klijenti dobiju garancije u trajanju od 3 ili 6 meseci, radi se o firmama koji ne obavljaju profesionalno i kvalitetno svoj posao.

Ograničena Apple garancija od jedne (1) godine samo za proizvode Apple brenda


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
Ograničena Apple garancija od jedne godine je dobrovoljna garancija proizvođača. Prava koja su njom predviđena su nezavisna od prava zagarantovanih zakonom o potrošačima, uključujući, bez ograničenja, ona koja se odnose na nesaobraznu robu koja ne ispunjava kriterijume.

U tom smislu, pogodnosti ograničene Apple garancije od jedne godine predstavljaju dodatak, a ne zamenu za prava zagarantovana zakonom o potrošačima.

Potrošači imaju pravo da odaberu da li će tražiti servis u skladu sa Ograničenom garancijom kompanije Apple u trajanju od jedne godine ili sa pravima zakona o potrošačima.

Važno: Uslovi i odredbe Ograničene Apple garancije od jedne godine ne važe za zahteve na osnovu zakona o potrošačima.

Više informacija o zakonu o potrošačima potražite na veb lokaciji kompanije Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ili kontaktirajte lokalnu organizaciju potrošača.


ŠTA OVA GARANCIJA POKRIVA?

Kompanija Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (ili njen pravni naslednik) („Apple“) daje garanciju na hardverski proizvod i dodatnu opremu Apple brenda koji se nalaze u originalnom pakovanju („Apple proizvod“) u pogledu grešaka u materijalu i izradi, pod uslovom da se koristi u skladu sa korisničkim priručnicima kompanije Apple, tehničkim specifikacijama i drugim objavljenim smernicama za Apple proizvode u roku od JEDNE (1) GODINE od datuma prvobitne kupovine u maloprodaji od strane krajnjeg korisnika-kupca („Garantni rok“). U najvećem broju zemalja širom sveta ćete za svoj Apple proizvod moći da primite obeštećenja obuhvaćena ograničenom garancijom od jedne godine u lokalnim objektima za servisiranje kompanije Apple (pogledajte odeljak „Kako realizovati garantni servis“). U slučaju bilo kakvih grešaka u materijalu i izradi, moći ćete da upućujete zahteve kompaniji Apple, čak i ako ste Apple proizvod kupili od treće strane.

Imajte u vidu sledeće: Na sve zahteve podnete po Ograničenoj Apple garanciji od jedne godine primenjuju se odredbe navedene u ovom garantnom dokumentu.

Pored toga, kompanija Apple će Vam omogućiti pristup tehničkoj podršci preko telefona u periodu od devedeset (90) dana od isporuke Apple proizvoda.


ŠTA OVA GARANCIJA NE POKRIVA?

Ova garancija se ne primenjuje na bilo koje hardverske proizvode ni na bilo koji softver koji nisu Apple brenda, čak ni ako se dobija u pakovanju ili prodaje sa Apple hardverom.

Proizvodi koji nisu Apple brenda mogu da imaju garanciju proizvođača, koja pruža dodatne prednosti u odnosu na prava zagarantovana zakonom o potrošačima – detalje proverite na kutiji i u literaturi proizvoda.

Više informacija o pravima u vezi sa korišćenjem softvera potražite u ugovoru o licenci koji ste dobili uz softver.

Opcije servisiranja mogu da budu ograničene ako se servis traži u zemlji u kojoj nije kupljen Apple proizvod. U slučaju da servisiranje Apple proizvoda nije moguće u datoj zemlji, Apple će Vas pre pružanja usluge obavestiti o eventualnim dodatnim troškovima isporuke i rukovanja koji mogu da budu uračunati.

Kada kompaniju Apple kontaktirate telefonom, može biti uračunata cena telefonskog poziva, u zavisnosti od vaše lokacije. Više detalja možete da dobijete ako kontaktirate svog mrežnog operatera.

Ova garancija ne važi: (a) za potrošne delove, kao što su baterije ili zaštitne folije koji su napravljeni tako da se vremenom troše, osim ako je do kvara došlo zbog greške u materijalu ili izradi; (b) za estetska oštećenja, uključujući, bez ograničenja, ogrebotine, udubljenja i polomljenu plastiku na portovima; (v) za oštećenja izazvana korišćenjem sa drugim proizvodom; (g) za oštećenja izazvana slučajno, zloupotrebom, pogrešnom upotrebom, u kontaktu sa tečnošću, vatrom, u zemljotresu ili zbog drugih spoljnih faktora; (d) za oštećenja izazvana rukovanjem Apple proizvodom koje nije u skladu sa korisničkim priručnicima kompanije Apple, tehničkim specifikacijama ili drugim objavljenim smernicama za Apple proizvode; (đ) za oštećenja izazvana servisiranjem (uključujući nadogradnje i proširenja) koje je vršilo bilo koje lice koje nije predstavnik kompanije Apple ni Apple ovlašćeni serviser („AASP“); (e) za Apple proizvod čije su funkcije ili mogućnosti menjani bez pisane dozvole kompanije Apple; (ž) za kvarove izazvane redovnim habanjem ili na drugi način usled redovnog starenja Apple proizvoda; (z) u slučaju uklanjanja ili brisanja bilo kog serijskog broja sa Apple proizvoda, niti (i) ako je proizvod ukraden ili kompanija Apple ima razloga da veruje da je ukraden na osnovu informacija koje dobije od nadležnih pravosudnih organa.


VAŽNO OGRANIČENjE ZA SERVISIRANjE PROIZVODA iPHONE I iPAD.

Kompanija Apple može da ograniči garantni servis za iPhone i iPad na zemlju u kojoj su ona ili njeni ovlašćeni distributeri prvobitno prodali Apple proizvod. Samo Apple i AASP mogu da servisiraju iPhone i iPad proizvode.


VAŠE ODGOVORNOSTI

AKO NA APPLE PROIZVODU MOŽETE DA SKLADIŠTITE SOFTVERSKE PROGRAME, PODATKE I DRUGE INFORMACIJE, POTREBNO JE DA POVREMENO PRAVITE REZERVNE KOPIJE INFORMACIJA SADRŽANIH NA MEMORIJSKOM MEDIJU APPLE PROIZVODA U CILjU ZAŠTITE SADRŽAJA I KAO MERU PREDOSTROŽNOSTI U SLUČAJU MOGUĆIH GREŠAKA U RADU.

Pre slanja Apple proizvoda na garantni servis, trebalo bi da napravite zasebnu rezervnu kopiju sadržaja sa memorijskih medija, da uklonite sve lične informacije i onemogućite sve sigurnosne lozinke. Prilikom servisiranja, sadržaj memorijskih medija Apple proizvoda može da bude izbrisan, zamenjen i/ili ponovo formatiran.

Nakon garantnog servisa, vaš Apple proizvod ili zamenski proizvod biće Vam vraćen u skladu sa tim kako je Apple proizvod bio konfigurisan kada je prvobitno kupljen, sa odgovarajućim ažuriranjima. U sklopu garantnog servisa, kompanija Apple može da instalira ispravke sistemskog softvera, čime se sprečava vraćanje Apple proizvoda na stariju verziju sistemskog softvera. Usled ažuriranja sistemskog softvera, aplikacije treće strane instalirane na Apple proizvodu možda neće raditi ili biti kompatibilne sa Apple proizvodom. Vi ćete biti odgovorni da ponovo instalirate sve druge softverske programe, podatke i informacije. Ova garancija ne pokriva spasavanje i ponovno instaliranje drugih softverskih programa, podataka i informacija.

U slučaju da tražite servis u zemlji koja nije zemlja kupovine, dužni ste da se pridržavate svih važećih zakona i propisa vezanih za uvoz i izvoz i bićete odgovorni za plaćanje svih carinskih obaveza, PDV-a i drugih povezanih poreza i troškova.

Važno: Ne otvarajte Apple proizvod, osim ako u korisničkom priručniku nije opisano kako se otvara. Otvaranje Apple proizvoda može da izazove oštećenja koja nisu pokrivena ovom garancijom.


ŠTA ĆE KOMPANIJA APPLE PREDUZETI U SLUČAJU ZAHTEVA NA OSNOVU GARANCIJE?

Ako podnesete zakonit zahtev na osnovu ove garancije, kompanija Apple će Vam, po sopstvenom izboru:

(i) popraviti Apple proizvod koristeći nove ili korišćene delove jednake novima u pogledu performansi i pouzdanosti ili

(ii) zameniti Apple proizvod proizvodom koji je po funkcijama najmanje jednak Apple proizvodu i koji je izrađen od novih i/ili korišćenih delova jednakih novima u pogledu performansi i pouzdanosti ili

(iii) vratiti novac u visini kupovne cene i zadržati Vaš Apple proizvod.

Kada se proizvod ili neki deo zamene ili se vrati novac, svaki zamenski deo postaje Vaše vlasništvo, a zamenjeni ili isplaćeni deo postaje vlasništvo kompanije Apple.

Na zamenski deo ili proizvod, odnosno popravljeni Apple proizvod primenjuje se preostala garancija originalnog Apple proizvoda ili u trajanju od devedeset (90) dana od datuma zamene ili popravke, u zavisnosti od toga koja opcija Vam pruža dužu garanciju.

Kada se traži servis u zemlji u kojoj nije kupljen Apple proizvod, kompanija Apple može da popravi ili zameni proizvode i delove sličnim proizvodima i delovima koji su u skladu sa lokalnim standardima.


KAKO REALIZOVATI GARANTNI SERVIS??

Pre nego što zatražite garantni servis, molimo Vas da pristupite sledećim resursima pomoći na mreži i da ih pročitate:

Informacije o međunarodnoj podršci

http://www.apple.com/support/country

Apple ovlašćeni serviseri, Apple ovlašćeni prodavci i Apple prodavnice

http://support.apple.com/kb/HT1434

Apple podrška i servisiranje

http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Dodatna podrška kompanije Apple

http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary

Ako nemate pristup internetu ili Apple proizvod ne funkcioniše ispravno ni nakon primene ovih resursa, kontaktirajte predstavnika kompanije Apple ili, ako je primenljivo, Apple prodavnicu („Apple maloprodaja“) ili Apple ovlašćenog servisera, i oni će vam pomoći da utvrdite da li vaš Apple proizvod treba da se servisira i, ako treba, obavestiće vas koju od dolenavedenih opcija servisiranja pod garancijom će vam kompanija Apple pružiti.

Pre servisiranja pokrivenog garancijom, kompanija Apple ili njeni agenti mogu da traže od vas da dostavite dokaz o detaljima kupovine, odgovorite na pitanja čija svrha je da pomognu u dijagnostikovanju mogućih problema i pratite procedure kompanije Apple za dobijanje servisiranja koje pokriva garancija, npr. tako što ćete slediti uputstva za pakovanje i isporuku Apple proizvoda kada primite uslugu slanja proizvoda na popravku poštom, kao što je opisano u nastavku.


OPCIJE GARANTNOG SERVISA

Kompanija Apple će, po svom izboru koji zavisi od specifičnih okolnosti, a naročito od tipa Apple proizvoda, obezbediti garantni servis koristeći jednu ili više sledećih opcija:

(i) Usluga popravke donetog proizvoda. Kompanija Apple može da zatraži od vas da vratite Apple proizvod na lokaciju Apple maloprodaje ili Apple ovlašćenog servisera koji nude uslugu popravke donetog proizvoda. Apple proizvod može da bude poslat na lokaciju Apple servisa za popravke („ARS“) radi servisiranja. Nakon što budete obavešteni da je servisiranje završeno, u kratkom roku ćete preuzeti Apple proizvod sa lokacije Apple maloprodaje ili Apple ovlašćenog servisera ili će Apple proizvod biti poslat direktno na vašu lokaciju sa lokacije Apple servisa za popravke.

(ii) Usluga slanja proizvoda na popravku poštom. Ako kompanija Apple odluči da pruži servisiranje preko usluge slanja proizvoda na popravku poštom, poslaće vam unapred plaćene tovarne listove i, ako je primenljivo, materijal za pakovanje, kako biste mogli da pošaljete Apple proizvod na lokaciju Apple servisa za popravke ili Apple ovlašćenog servisera, u skladu sa uputstvima kompanije Apple. Po završetku servisiranja, Apple proizvod će vam biti vraćen sa lokacije Apple servisa za popravke ili Apple ovlašćenog servisera. Kompanija Apple će platiti isporuku do i sa vaše lokacije ako budete pratili sva uputstva.

(iii) Samostalno servisiranje („DIY“). U slučaju samostalnog servisiranja, kompanija Apple će vam obezbediti proizvod za zamenu ili lako zamenljive delove ili dodatnu opremu proizvoda, poput miša ili tastature, koji mogu da se zamene bez upotrebe bilo kakvih alatki. Napomena: Kompanija Apple nije dužna da snosi bilo kakve troškove za rad prilikom samostalnog servisiranja. Ukoliko vam zatreba dodatna pomoć u vezi sa zamenom, kontaktirajte kompaniju Apple na dolenavedeni broj telefona ili posetite lokaciju Apple maloprodaje ili Apple ovlašćenog servisera. Ako kompanija Apple odluči da pruži uslugu preko samostalnog servisiranja, primenjivaće se sledeći proces:

(a) Servisiranje u sklopu kog kompanija Apple traži vraćanje zamenjenog proizvoda, dela ili dodatne opreme: Apple može da traži ovlašćenje za kreditnu karticu kao garanciju za maloprodajnu cenu proizvoda, dela ili dodatne opreme za zamenu i odgovarajuće troškove isporuke. Apple će vam isporučiti proizvod, deo ili dodatnu opremu za zamenu sa uputstvima za zamenu, ako je primenljivo, kao i sa svim uslovima za vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Ako budete pratili uputstva, Apple će otkazati ovlašćenje za kreditnu karticu kako vam ne bi bilo naplaćeno za proizvod ili deo i isporuku na vašu lokaciju i sa nje. Ako ne budete vratili zamenjeni proizvod, deo ili dodatnu opremu u skladu sa uputstvima ili vratite zamenjeni proizvod, deo ili dodatnu opremu koji nisu podesni za servisiranje, Apple će zadužiti vašu kreditnu karticu u visini ovlašćenog iznosa. Ako ne budete dostavili ovlašćenje za kreditnu karticu, nećete imati pravo na servisiranje i Apple će vam ponuditi alternativne opcije.

(b) Servisiranje u sklopu kog kompanija Apple ne traži vraćanje zamenjenog proizvoda, dela ili dodatne opreme: Apple će vam besplatno isporučiti proizvod, deo ili dodatnu opremu za zamenu sa uputstvima za instaliranje, ako je primenljivo, kao i sa svim uslovima za odlaganje zamenjenog proizvoda, dela ili dodatne opreme.


OGRANIČENjE ODGOVORNOSTI

(i) Celovitost ugovora:

Sa izuzetkom prava zagarantovanih zakonom za potrošače koja vam se odobravaju kao što je navedeno na početku ovog dokumenta, sve garancije, uslovi i druge odredbe koji nisu navedeni u ovom dokumentu sa garancijom, izuzimaju se iz ograničene Apple garancije od jedne godine. Neke zemlje ne dozvoljavaju ograničenja u pogledu trajanja takvih garancija, uslova i/ili podrazumevanih odredbi, pa se gorenavedeno ograničenje možda ne odnosi na vas.

(ii) Odricanje odgovornosti u vezi sa podacima:

Apple ne garantuje, ne izjavljuje niti se obavezuje da će moći da popravi ili zameni bilo koji Apple proizvod pokriven ovom garancijom bez rizika za i/ili gubitka informacija i/ili podataka uskladištenih na Apple proizvodu.

(iii) Ograničenje odgovornosti:

Kompanija Apple neće ni u kom slučaju biti odgovorna:

ni za kakve gubitke koji nisu izazvani našim kršenjem ovog dokumenta sa garancijom;

ni za kakve gubitke i oštećenja koji nisu, u vreme kupovine proizvoda, bili predvidljiva posledica kršenja ovog dokumenta sa garancijom od strane kompanije Apple; te

ni za kakve gubitke u vezi sa vašim poslovanjem, gubitak profita, podataka ili dobre prilike.

Odredbe ovog dokumenta sa garancijom se neće odnositi na (i) smrtne slučajeve ni telesne povrede, (ii) prevaru ni veliki nemar; kao ni na (iii) lažno predstavljanje; niti na (iv) bilo koje druge odgovornosti koje ne mogu zakonski da se ograniče niti izuzmu.


ČUVANjE PRIVATNOSTI

Apple će čuvati i koristiti informacije o klijentima u skladu sa Apple politikom privatnosti korisnika dostupnom na adresi www.apple.com/legal/warranty/privacy.


OPŠTI DEO

Nijedan Apple prodavac, agent ni zaposleni nema ovlašćenje za unos bilo kakvih izmena, produžetaka ni dodataka u ovu garanciju.

Ako se za bilo koju odredbu ispostavi da je nezakonita ili neprimenljiva, ona će biti izuzeta iz ove garancije i to neće uticati na zakonitost i primenljivost preostalih odredbi.

Ova garancija podleže i sastavljena je u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je Apple proizvod kupljen.

© 2013 Apple Inc. Sva prava zadržana. Apple i Apple logotip su žigovi korporacije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.

120513 EMEA Universal Warranty Serbian v1

Kako još možemo da vam pomognemo?